Фінансово-господарський відділ

Пішко Лариса Валеріївна

Юридична адреса:

майдан Святого Миколая, 18
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
(04341) 2-17-46

Електронна адреса:
fg_bar_miska_rada@ukr.net

Графік роботи:
понеділок-четвер - 8.00 - 17.15
п 'ятниця - 8.00 - 16.00
перерва - 13.00 -14.00

Стислий перелік функцій:

Основними завданнями Відділу є:

1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Барської міської ради та складення звітності.

1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких виконавчий комітет Барської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2013 року №1203

2.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

2.3.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,Державної податкової інспекції, управління Державного казначейства.

2.3.4. Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Барської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

2.3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового управління Барської міської ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

2.3.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату та виконавчих органів Барської міської ради.

2.3.7. Приймає участь у розробці міських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.

2.3.8. Готує проекти рішень Барської міської ради та виконавчого комітету Барської міської ради, розпорядження міського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

2.3.9. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет Барської міської ради є головним розпорядником коштів

2.3.10. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

2.3.11. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів

2.3.12. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.3.13. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

2.3.14. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.3.15. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких виконавчий комітет Барської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

2.4. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Барськаміська рада або її виконавчий комітет.

2.5. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

2.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

Склад штату працівників:

П.І.П.

Посада

№ каб.

Пішко Лариса Валеріївна

Начальник відділу – головний бухгалтер

215

Гаджалова Майя Федорівна

Головний спеціаліст

214

Литвинюк Тетяна Йосипівна

Головний спеціаліст

214

Длужинська Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст

214

Цимбал Алла Василівна

Головний спеціаліст 214

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

  • _Пішко Лариса Валеріївна_

Програми, які знаходяться на контролі (за наявності):

- КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

- КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

- КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи у сфері державного управління»

- КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

- КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»

- КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

- КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»

- КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

- КПКВКМБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

- Конституція України

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

- Закон України «Про запобігання корупції»

- Закон України «Про звернення громадян»

- Закон України «По захист персональних даних»

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

- Рішення 2 сесії Барської міської ради від 17.12.2020р. «Про затвердження Регламенту Барської міської ради»

- Бюджетний кодекс України

- Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“

- Постанови та розпорядження Верховної Ради України, КабінетуМіністрівУкраїни

- Статут Барської міської територіальної громади

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики